یاد من باشد – فریدون مشیری

یاد من باشد شبی هست که نیست پس از آن فردایی